Vad är en samfällighet?

I och med att du eller ni köpte ert hus här på området blev ni medlemmar i Tenorens Samfällighetsförening. Därför kan det ju vara av intresse att känna till vad det är för en förening ni just kommit med i.

Ni äger själva ert hus, medan tomten antingen disponeras med tomträtt, eller är friköpt (och då äger ni förstås även tomten).

Förutom de egna fastigheterna har vi anläggningar och saker som ägs och brukas av oss alla gemensamt. Det är exempelvis vissa el- och rörledningar, lekparkerna, garagelängorna, samt tomtmark för vägarna på området och uteparkeringarna. All denna gemensamma egendom kallas för en gemensamhetsanläggning.

Gemensamhetsanläggningen ägs och disponeras alltså av alla våra 65 fastigheter tillsammans. Denna samling av alla våra fastigheter kallas en samfällighet. Gemensamhetsanläggningen måste ju, som allt annat här i världen, skötas och underhållas. Eftersom vi äger den tillsammans, skall vi även ansvara för underhållet tillsammans. Därför har samfälligheten bildat en förening, en samfällighetsförening, vars uppgift är att sköta och förvalta gemensamhetsanläggningen.

Tenorens Samfällighetsförening är alltså en förening vars uppgift är att underhålla och förvalta vår gemensamma egendom. Medlemmar i föreningen är alla de människor som är ägare till fastigheterna på området. Medlemsskapet är obligatoriskt, enligt lagen om samfälligheter, och du blir medlem i samma ögonblick du förvärvar en fastighet inom området.

På årsmötet, som hålls i mars varje år, beslutar vi medlemmar om hur vi vill att saker skall fungera. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, och därför är det viktigt att närvara på detta möte. På årsmötet tas många beslut genom omröstning. Där väljs även den styrelse som skall förvalta anläggningen.

Många äger ju huset tillsammans med exempelvis make, och fastigheten har då flera delägare. Då är det viktigt att veta att varje fastighet har en enda röst då omröstningar hålls om olika saker. Det innebär att alla delägarna i en fastighet måste vara överens för att kunna rösta i en fråga. Om alla delägare inte är överens kan de inte delta i omröstningen alls.

Det innebär också att om inte alla delägare (t.ex make+maka) i en fastighet kan komma på årsmötet, måste den som kommer ta med fullmakt från den andra. Fullmakten skall ange att den närvarande delägaren får rösta även för den andras räkning. Varje mötesdeltagare får som mest ha med sig fullmakter för alla i sitt eget hus, samt fullmakt för alla ägare i ytterligare en fastighet. Man kan alltså gå ensam på mötet, ha med fullmakt för make/maka, samt för alla ägarna i en fastighet till. Du kan alltså inte ha fullmakt för två andra hus, eller t.o.m hela längan.
Du kan ladda ned en fullmakt här.

Här på Tenorgränd har vi en mycket trevlig stämning, och du är varmt välkommen! Självklart visar vi varandra respekt och hänsyn i alla sammanhang. Om du planerar att göra något som påverkar dina grannar, t.ex bygga en stor altan eller ett staket, hör det förstås till god ton att tala med grannarna först. Tänk också på att det ofta finns särskilda regler för vad man får och kan göra som boende i en samfällighetsförening (se t.ex om att måla om huset). Vi har också Trivselregler som beslutats gemensamt på årsmötet. Följ dem! Du är alltid välkommen till någon i styrelsen om du undrar om något!

Så, nu vet du lite mer om vad det är för sorts förening du är med i! I det följande kan du läsa mer om just vår förening och område, och hur de enskilda sakerna fungerar här.