Medlemsskap

Bara den som äger en fastighet på området kan vara medlem i föreningen. Å andra sidan kan man inte äga en fastighet utan att vara medlem. Medlemskapet är alltså obligatoriskt och bundet till fastighetsägandet. Medlemskap sker automatiskt genom förvärv av en fastighet inom vårt område. De grundläggande besluten för förvaltning fattas på föreningsstämma genom majoritetsbeslut (Lagen om förvaltning av samfälligheter, SFL).

Avgifter

För att betala bl.a kostnaderna för vår gemensamhetsanläggning betalas en medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften betalas kvartalsvis. I speciella undantagsfall kan ytterligare extra utdebiteringar förekomma. En inbetalningsavi delas ut någon eller några veckor före betalningsdatum. Debitering sker efter en s.k. debiteringslängd som fastställs på årsstämman, utifrån den budget som fastställs där. Debiteringslängden är helt enkelt en förteckning över alla medlemmar och hur mycket var och en skall betala. Observera: Debiteringslängden (inte inbetalningsavin) är den formella ”räkningen”. Det betyder att varje medlem är skyldig att se till att varje medlemsavgift inbetalas på korrekt datum, även om betalningsavin av någon anledning inte kommit medlemmen tillhanda. Förfallodagarna är den 30/1, 30/4, 30/7 samt den 30/10. Försenad inbetalning medför extra kostnader i form av påminnelseavgift och räntedebitering.

På inbetalningsavin redovisas även individuella kostnader eller avdrag, t.ex kostnad för garage-el som förbrukats i det egna garaget.

Om medlemsavgiften inte betalas senast angivet datum i debiteringslängden tillkommer förseningsavgift och ränta, samt ev påminnelseavgift. Tänk också på att medlemsavgiften är bunden till fastigheten, inte till medlemmen. Därför skall ev uppgörelser om del av kvarvarande kvartalsavgift göras direkt mellan köpare och säljare, inte gentemot föreningen. Av samma anledning är nuvarande fastighetsägare alltid ansvarig för ev gamla obetalda kvartalsavgifter till föreningen. Detsamma gäller för den el som förbrukats i respektive garage. Om du är osäker kan du fråga kassören om obetalda skulder till föreningen finns för din fastighet.

 

Föreningsavgift:

Föreningsavgiften avser att täcka:

  • driftskostnader, t.ex. kostnader för elenergi och försäkring för områdets gemensamma anläggningar.
  • löpande underhåll och förnyelse av föreningens gemensamhetsanläggningar, t.ex. gator, servisledningar, snöröjning, sandsopning, försäkringar samt administrativa kostnader, t.ex. medlemsutskick, lokalhyror och arvoden.
  • underhåll av grönområdena/lekplatser, och avsättning till underhållsfond.
  • serviceavgifter till leverantören för kabel-TV, och kostnader för elenergi till anläggningen. Avgiften betalas av alla anslutna hushåll, oavsett nyttjande, så länge föreningens distributionsavtal med leverantören gäller.

 

Garage-el:

I varje garage sitter en elmätare som registrerar den individuella elförbrukningen, men av praktiska skäl gör leverantören sina avläsningar från en huvudmätare utanför garagen.

Varje år sker en avläsning av elmätaren i respektive garage. Utifrån denna avläsning debiteras sedan respektive fastighet för sin egen förbrukning av garage-el.
Tänk på att t.ex elementet i garaget snabbt kan orsaka rätt höga elkostnader om det står på jämt!