Ekonomi

Räkenskapsperioden omfattar tiden 1 januari – 31 december. Bokslut med balans‑ och resultaträkning, specificerat per verksamhet, presenteras i förvaltningsberättelsen, som följer med kallelsen till årsstämman.

Föreningens intäkter består till nära 100% av medlemsavgifterna, som betalas kvartalsvis. Observera att dessa avgifter är förpliktigande, och inte en ”vanlig faktura”. Detta regleras bl.a i Lagen om Samfälligheter.

In- och utbetalningar sker som regel via postgiro/personkonto.