Årsstämma

Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Föreningsstämma hålls i mars varje år. Det är viktigt att du som medlem deltar på mötet, både för att hålla dig uppdaterad om vad som händer i föreningen, och för att ev framföra din synpunkt.

På stämman redovisas förvaltningsarbetet och räkenskaperna för det gångna året. Stämman antar också en budget/ekonomisk plan och en debiteringslängd, samt genomför val till förtroendeuppdrag för det nya året. Dessutom behandlas motioner och övriga ärenden som stämman ska besluta i eller informeras om.

Om du som medlem har ett förslag eller synpunkt som rör föreningen kan du lägga fram förslaget i en motion. En motion är helt enkelt ett skriftligt förslag på vad du föreslår, och hur du anser att föreningens medlemmar skall besluta i frågan. På årsstämman tas sedan motionen upp som en punkt, och medlemmarna diskuterar och beslutar i frågan.

En motion, som skall behandlas på kommande ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast vid december månads utgång. Anledningen till det är att motionen måste finnas med i kallelse och dagordning inför årsstämman. Punkter som inte finns med i dagordningen (som kanske dyker upp under en diskussion på mötet) kan stämman inte besluta om. Styrelsen måste också få tid att bereda och presentera motionen.