Samfälligheten

Alla som bor på vårt område är automatiskt med i Tenorens Samfällighetsförening. Syftet med den är att förvalta och sköta vår gemensamma egendom.

På de följande undersidorna kan du läsa mer om vad föreningen gör, och vilka regler och villkor vi har inom området.

 

Gemensamhetsanläggningar
Föreningen ansvarar för underhållet av gemensamma anläggningar och anordningar, bl.a. vatten‑ och elledningar, grönområden, lekparker, trappor, garage, gator och parkeringsplatser. Föreningens ansvar framgår i detalj i stadgarna (bifogade), § 3, Grunderna för förvaltning.
För att finansiera annat än löpande underhåll, t.ex. större reparationer, avsätts årligen medel till en underhållsfond, varifrån medel vid behov kan lyftas av. I händelse av stora icke förväntade kostnader kan en extra utdebitering göras, eller så kan samfälligheten låna pengar med fastigheterna i föreningen som säkerhet.

Förvaltningen sköts genom de förtroendevalda och olika medlemsinsatser, samt genom entreprenad.