Parkeringsregler

Bil- och Parkeringsreglerna är till för vår gemensamma trevnad, och barnens säkerhet.

I princip är området bilfritt, men det är tillåtet att tillfälligtvis köra motorfordon inom området, för transport till och från fastighet, men denna trafik skall i möjligaste mån undvikas. Det är alltså inte tillåtet att parkera på området, eller ställa bilen utanför tomten. Det är heller inte tillåtet att parkera på tomten. För att upprätthålla ordning på innergator och parkeringar, anlitar föreningen enligt beslut på årsstämma ett bevakningsföretag, som regelbundet övervakar att parkeringsbestämmelser efterlevs. För fordon som står uppställda inom området annat än på markerad P‑plats och där ingen aktivitet förekommit under 10 minuter kan bevakningsföretaget ta ut en kontrollavgift.

På den egna uteparkeringen får personbilar och mindre fordon parkeras. Fordon får inte parkeras så att de försvårar tillgång till fordon på andra platser. Platserna är avsedda för normala personbilar. Större fordon som kan anses orsaka olägenhet för andra skall parkeras på annan plats utanför området, t.ex på gatan nedanför garagen. Det är inte tillåtet att långtidsförvara icke körbara bilar på parkeringsplatserna.

Utöver detta finns gästparkeringar i båda ändarna av garagelängorna. Gästparkeringarna är till enbart för besökande. Kontroll hos bilregistret av fordonsägare förekommer, och bevakningsföretaget kan ta ut kontrollavgift av medlem vars bil står på gästparkering. Det är heller inte tillåtet för boende att parkera på gästparkeringarna med tjänstebil, lånebil, eller fordon som den boende på annat sätt disponerar. Notera också skyltarna vid gästparkeringarna; det är enbart tillåtet att parkera personbilar där. Lastbilar, skåpbilar, släpvagnar och annat kommer att drabbas av kontrollavgift från parkeringsbolaget.

Se även sidan om Området – Parkering, Garage & Vägar.